RATREMA SY RALEVA         (RALAY)

Tantara kely iray no tiana hambara

Ho dinihanareo vahoaka izay mihaino

Tamin’ity tanŕna anankiray dia nisy fianakaviana roa

Ny iray dia ny an-dRATREMA

Ny iray dia ny an-dRALEVA

Ka mba henoy ny fitantarana. Henoy ho’a !

Ratrema moa araka ny anarany

Dia manana vola marobe

Dia manana trano marobe

Dia manana harena marobe

Dia manana fiara marobe

Ny rehetra ananay dia ny habe

Ny lovian-dRatrema isan’andro izao

Ravahiny hanim-pitoloha

Zanaka tafita ny fianarana

Ny haren-tena mitombo hatrany

Tsy misy izay naha ory

Ny an’i Leva kosa dia izao

Tsy nanana afa-tsy ny tŕnany roa

Tsy nanana afa-tsy ny tongon’ny roa

Ny hanina anio tadiavina anio

Ny hanina ampitso tadiavina ampitso

Matetika dia mifehy rojo vava Raleva

Zanaka efa mba lehibebe

Nony nalafa tany an-tsekoly

Izao no navalin-dry Ramose

Tsy misy intsony ny toerana

Mandehana any mody

Rehefa antitra miverena

Hanaovana ady amin’ny habadoana

Hampianarina manoratra

Hampianarina mamaky tey

Dia nentin’i Leva ny zanany

Nakodiany teny an-dalam-be

Nasaina nanao ’’porter ‘’

Mikaratadrataka vola kely

Ho entin’izy mianakavy miana

‘dray andro izay dia izao no nitranga

Narary ny menaky ny anin-dRaleva

Noho ny hanina tsy zarizary

Noho ny fianinana tsy zarizary

Dia nidodododo nanala olana

Lasa naketsy sy nankeroa

Lasa nikaroka asa

Asa hazahoana Vola

Ho entina miady amin’ny aretina mamaly an-janany

Dia lasa nandom-baravarana

Tany amin’Ingahy Ratrema

Tany amin’ireo ‘Patrô’-be

Patrô mpangorn-karena

Saingy izao no valy teniny

‘’Inona moa mba fahaizan’ialahy

Aiza izay diplaoman’ialahy ?

Fa Raleva tsy mba nianatra

Tsy nanana izay diploama

Nikatona teo hoy aho ny varavarana

Dia nikarokaroka Raleva hoy aho

Nikarokaroka ny anao lahy

Dia nikaroka fa tsy nahita

Toy ny sokina nanani-bato hoy aho Raleva

Henik’azy ny loha saha

Henik’azy ny tapom-tanety

Tapi-dala-kaleha

Ka veri hevitra ny anao lahy

Dia indro fa lasa nangalatra

Saingy tratran’ny Pôlisy

Ka nampidirina tany am-ponja

Nahare izany r’Ingahy Ratrema

Velon-tehaka sy oby

‘’Ho ela velona ny Fanjakana

Tsara dia tsara ny fitondrana

Misambotra ireny tonta kely ireny

Tontakely mamimba tanŕna’’

Fa tao an-trano-dRaleva

Ny hamafy ny aretin-janany

Mivadi-kavia mivadi-kavanana

Toa efa miady aina mihitsy hoy aho ilay kely

Ny hanoanana amin’izany

Manjaka eran’ny trano

Tsy hitan’ny vadiny izay hatao

Karohina ny eran’ny trano

Avadika ny tsihy rovitra

Dia very hevitra hoy aho Ramatoa

Hany heriny dia lasa mba nivarotra

Ny kely ananany, dia ny tenany

Nefa tsy nanana karatra

Ho entina manao an’io raharaha io hoy aho Ramatoa

Ka nony tonga ny fisavana

Dia lasan’ny Pôlisy

Fa tao an-tranon-dRaleva

Tsy sahy aho hilaza ny tohiny

Henoy hoy aho ry Vahoaka

Anao ny maminavina