Depiote Faharo : Mahay tokoa i Manandafy

      Dia hifandrotehana tokoa amin'izao ny filazana fa mahay na tsy ny antoko mpanohitra, ka zary izay tsy mitovy hevitra amin'ny tena tokoa no diso amin'ny hevitra avoakany. Momba ny resaka teteza-mita kasain'ny mpanohitra hajoro ato ho ato, dia nilaza ny mpanolon-tsainan'ny filohan'ny repoblika, fa tsy izay no vaha-olana. Satria ve nanao ny fifanarahana isika tamin'ny 31 octobre 91 dia tsy maintsy hiroso amin'izany koa amin'izao fotoana, satria heverina ho ampitoviana ny tamin'iny taona iny sy ny amin'izao fotoana izao. Io no nikilasian'ingahy Manandafy fa tsy mahay ny mpanohitra amin'izao fotoana. Ankilany kosa dia nanambara ingahy depiote Faharo, fa tsy hain'ny mpanohitra tokoa ny fanaon'ingahy Manandafy amin'ny fomba fanaony politika amin'izao fotoana, izay toa mihalokaloka fotsiny na dia hita fa tsy mahomby aza ny ilay olona tohanany. Tsara ny milaza hoy ingahy depiote, fa maro olona manam-pahaizana ao amin'ny antoko mpanohitra, ary porofon'izany ny nanonganana ny filoha mafy orina tamin'ny toerany teo aloha, ary manana tetik'asam-pampandrosoana goavana izy ireo. Ny an'iza tokoa no marina amin'ny famoahan-kevitra tahaka izao ?

 Naivo kely

 Tribune de madagascar :07/10/05