NY VONDROM-PARITRA VAOVAO

 Lal瀟a laharana faha-94-001

 Mametraka ny isan地y Vondrom-paritra anapariaham-pahefana sy famaritana azy ary anarana entiny mbamin地y renivohitra ao aminy, nasiam-panovana.

Ny antemierampirenena no nandany tamin地y fivoriana nataony ny 15 Marsa 1994,

Ny Filohan地y Repoblika,

Araka ny fanapahana laharana faha-5-HCC/D.3 tamin地y 5 Aprily 1995, no mamoaka hampanan-kery nylal瀟a izay toy izao ny andinidininy :

 TOKO VOALOHANY

FEPETRA ANKAPOBENY

 Andininy voalohany Izao lal瀟a izao no mametra ho fampiharana ireo fepetra voalazan地y andinin地y faha-126 ao amin地y Lalampanorenana sy ireo andininy faha-4, faha-5 ary faha-6 entin地y laharana faha-93-005 tamin地y 28 janoary 1994 anaovana ny sori-dalana ankapobeny itondrana ny fanapariaham-pahefana, ny isany ny famaritana, ny anarany entiny mbamin地y renivohitry ny Vondrom-paritra anapariaham-pahefana

 Sokajy 1

Momba ny fandaminana mikasika ny lafin-tany

 And.  2. Araka ny voalazan地y andininy faha-4 entin地y laharana faha-93-005 voatondro ao amin地y andininy voalohany etsy ambony, ireto Vondrom-paritra anapariaham-pahefana :

-         Ny Faritra, vondrom-paritra

-         Ny Departemanta, vondrom-paritra mpanelanelana

-         Ny kaominina, vondrom-paritra fototra.

 And.  3. Ny Tanim-pirenena dia mizara ho Faritra valo amby roapolo (28), Departemanta valo amby dimampolo amby zato(128) sy Kaominina dimy amby sivifolo sy roanjato sy arivo (1296).

 TOKO II

MOMBA NY FETRAN-TANIN棚REO VONDROM-PARITRA ANAPARIAHAM-PAHEFANA SY NY ANARANA ENTINY ARY NY RENIVOHITRA AO AMINY

 And.  4. Ny Faritra dia azo avy amin地y fikambanan地y Departemanta telo raha kely indrindra ary roa ambin地y folo raha betsaka indrindra.

 And.  5. -  Ny Departemanta dia azo vy amin地y fitambaran地y Kaominina dimy amby roapolo (25) raha betsaka indrindra

 Ny Kao minina iray izay manana ireo toetoetra voatokana hisahana ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toe-karena sady matanjaka sy araka ny il瀟a azy ka ny fahefany  eo amin段o faritra io dia manana endrika manokana ara-jeografia, dia azo atao ihany ho Departemanta raha ilana izany

 And.  6. -  Ny Kaominina dia mizara ho kaominina ambonivohitra na ambanivohitra arakaraka ny fipetraky ny fitombon地y mponina ao aminy ka mahaton azy na tsia ho lasa fitambaran地y tan瀟a ambonivohitra.

Tsy azo atao koaminina ambonivohitra afa-tsy ireo tanan-dehibe manana endri-tan瀟a mitambatambatra toy ny tan瀟-dehibe, ka manana eo am-pelatanany loharanom-bola ilaina amin地y fampifandanjana ny tetibola izay ampy hiantoka ireo loloha sy andraikitra ara-bola takian地y fiaimpiaina地y olon-tsotra ao amin地y kaominina toy izany.

Raha ny tokony ho izy dia tsy misy kaominina ambonivohitra na dia iray aza azo atsangana, raha tsy manana mponina miisa dimy arivo (5000) fara-fahakeliny.

Noho ny antony manokana, ireo toerana sasantsasany izay misy mponina miavosa ka eo anelanelan地y diman-jato sy roa arivo (2500) sy dimy arivo (5000) ny isanyh, dia azo atsangana ho kaominina ambonivohitra raha toa izy ka manana loharanom-bola sahaza ilaina amin地y fampifandanjana ny tetibola ao aminy araka ny voalazan地y andalana faha-2 etsy ambony.

 And.  7. Ireo tan瀟a sy ireo vohitra madinidinika maromaro ao amin段reo faritra tena ambanivohitra no mitambatra ho kaominina ambanivohitra.

       Ny haben地y velaran-taniny dia afaka miovaova arakaraky ny habetsahan地y mponina ao aminy sy ny loharanom-bola eo antoerana ary izany anefa dia tokony tsy hidadasika loatra na ho kely loatra fa araka izay tokony ho mety indridra.

 And.  8. Didim-panjakana iray raisina eo am-pivorian地y Minisitra araka ny tolo-kevitra aroson地y miandraikitra ny Atitany araka ny fanapahan-kevitra noraisin地y filankevi-paritra no handaharana na kaominina ambanivohitra na ambanivohitra ka tsy maintsy hajaina amin段zany ny fepetra voalazan地y andininy faha-6 sy faha-7 etsy ambony.

      Na izany aza anefa, eo am-piandrasana ny fivoahan地y didim-panajakana voatondro ao amin地y andalana etsy ambony, ireo vondrom-paritra ambonivohitra tanisaina ao amin地y tovan地y hitsivolana laharana faha-78-009 tamin地y 5 mey 1978 dia mitazona hatrany ireo satan地y kaominina ambonivohitra.

       Ny fanovana ny fandaharana ireo kaominina dia tafiditra ao amin地y sehatra sahanin地y didim-panjakana ary izany dia atao araka ny fetepra mitovy amin地y fanolorana azy ihany sy rehefa nanontaniana ny hrviny ny filankevitra monisipaly na kaominaly sy ny filankevi-paritra voakasik段zany.

 And.  9. Na manao ahoana na manao ahoana, ny renivohitr段reo vondrom-paritra anapariaham-paehfana voatondron段reo andininy faha 4, faha-5 sy faha-6 ary faha-7 etsy ambony dia eo amin段zay tan瀟-dehibe indrindra ao amin段zy ireo izay ahitana taratra ny lanjan誕narana entiny no sady mahavita ireo asa aman誕ndraikitra maha-mpitarika sy maha-kitro ifaharana azy amin地y fampandrosoana ara-toekarena.

 And.  10. Ho hita ao amin地y tabilao atovana izao ny isa, ny fetran-tany, ny anarana entiny sy ny renivohitry ny farita tsirairay avy, ny departementa tsirairay avy ary ny kaominina tsirairay avy.

 And.  11. Mba ho fampiharana ireo fepetra voalazan地y andinininy faha-5, andalana faha-2 etsy ambony, ny fari-piadidian地y kaominina ambonivohitra an但ntananarivo-Renivohitra, ny an段 Nosy-Be ary ny an段 Sainte-Marie dia mahasahana vondrom-paritra iray dia ilay ambaratonga faharoa : ny departementa.

 And.  12. -  Ny lal瀟a no mametra, raha ilaina izany, ny sata manokana itondrana ireo Kaominina ambonivohitra sasantsasany izay hita fa ny velaran段reo fitambaran地y tan瀟any, ny fahasamihafan地y fizarazaran-taniny, ny fitomboan地y mponina izaitratra sy ny firaisan-kina efa voajanahary aminy sy amin段reo tan瀟a manodidina azy, dia mitaky fampiharana vahaolana manokana mba handraisana an-tanana ny fifehezana ireo olana ankapobe mikasika ny fanajariana ny tany ary ny fitantanana ireo sampandraharaham-panjakana.

 And.  13. - Ireo fanovana atao amin段reo fetran-tanin地y vondrom-paritra anapariaham-pahefana, izay miompana amin地y vondrom-paritra iray mba hitambatra amin地y iray hafa, dia tapahina amin地y alalan地y lal瀟a rehefa nanome ny heniny ara-dal瀟a ny filankevitra voakasik段zany.

        Torak段zany koa momba ny fanovana sy ny fanendrena ny renivohitry ny vondrom-paritra izay tsy maintsy atao amin地y alalan地y fanapahan-kevitra noraisin地y filankevitra voakasik段zany amin地y fotoam-pivoriany voalohany.      

 And.  14. -  Amin地y fanovana ireo fetran-tanin地y vondrom-paritra iray, na ny famoronana vondrom-paritra iray, ny famindrana ireo fananana sy ny eo am-pelatanana ary ny trosa any aman弛lona mifandraika amin段zany dia atao araka ny didim-panjakana raisina eo am-privorian地y Governementa, araka ny tatitr段reo vaomiera manokana atsangana mba hiandraikitra an段zany sy rehefa nanome ny heniny ireo filankevitry ny vondrom-paritra voakasik段zany.

 And.  15. Amin段reo tarehin-javatra rehetra voatondro amin地y andininy faha-13 sy faha-14 voalaza etsy ambony, ny na ireo solontenam-panjakana ao amin地y faritra  voatohina dia mampanao fanadihadiana mikasika ilay volavolan-kevitra ary manao tatitra mikasika izany any amin地y Governementa.

 And.  16.   Ny solontenam-panjakana ao amin地y faritra no mandamina, ary ny fahefana mpitsara no mitsara ireo fanoherana mikasika ny famaritana ny vondrom-paritra raha toa ka tafiditra amin段zany ireo kaominina ao amin地y departementa iray, ary ny Minisitra miandraikitra ny Atitany kosa raha ohatra ka voatohina ny kaominina ao amin地y departementa roa na maromaro. Didim-panjakana atao eo am-pivorian地y Minisitra no andravonana azy raha toa ka mahakasika ireo fatitra na ireo departementa izany.

 And.  17. -  Foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra tany aloha ka mifanohitra amin段zao lal瀟a izao

 And.  18. -  Havoaka amin地y gazetim-panjakan地y Repoblika izao lal瀟a izao.

 Hotanterahina izany fa lal瀘-panjakana.

 Avoaka hanan-kery, Antananarivo, ny 26  Aprily 1994

 

Pr ZAFY Albert